بازی آنلاین تکست رپ

تکست رپ

سرگرمی و طنز

تکست رپ


روشنفکرای خیابونی
بودیم گاهی‌ حافظ، گاهی‌ رومی
می‌ و نی‌ و حوری، صیقل روحی
گاهی‌ فردوسی‌ با چند تا خط خونی
بذار واست تصویر سازی کنم، مثلاً اینجوری:؛
بعضی‌ وقتا کسی کنه جیک جیک، می‌ریزه خون چیک چیک
ماشینا بیب بیب... خانوما جیغ جیغ...؛
مامورا می‌ریزن و میگ میگ...؛


میپیچن به بازی همه. می‌گیرن گل
میشینن، میپیچن، می‌بینن شوک
تیریپم جرم
چون جوری زندگی‌ می‌کنم که انگار می‌میرم صبح
ظهر محشرم. جواهر رو ول کن من خود معدنم
حق کلی‌ آدم گردنم. آویزه گوشم هرچی‌ پیرا حرف زدن
یه چند باری هم بهم دستبند زدن
اینه تیریپ ما، باقی‌ ولش معطلن
‌‌‌اختصاصی رپ مافیا


؛[همخوان]؛
ایـــــنـــــه تـــــیـــــریـــــپ مـــــا
بعد چند وقت یه آهنگ مشتی شیرینه، ها؟؛
بیا
This is how we rolling, this is how we moving
Missing for a minute now we back on them movement
Spitting something new here, tell them how we do yeah
‌‌‌
[ورس ۲]
Put your hands in the air, like you're getting jacked by gunmen
Never thought you'd see me with Hichkas in London
From local to global the raps gonna function
Connect with criminal heads like trunchons
London where they buss guns for the lump sums
Corrupted from young if the slums where you come from
Rule number ones real simple: trust none
Check your history 'cos we living in a dungeon
London blood flows cold like the river Thames
So the chip on my shoulders as Big as Ben
On the roads youths cold and indifferent
Opposing soldiers patrolling in different ends
I was born in Iran but I grew up
In a city where the sun acted like he never knew us
A Bipolar town with several faces
Religious extremists and EDL racists
Home of corrupt bankers and thug gangsters
Not all of them are real though, nuff of them are wankers
We got everything you need on the street
Trees bear strange fruit like Amnesia and Cheese
Home of the shankman, home of the shooter
Overnight became home of the looter
Home to the Homeless home of the Hustlers
Must be a Londoner, 'cos I'm in love with her
‌‌
؛[همخوان]؛
ایـــــنـــــه تـــــیـــــریـــــپ مـــــا
بعد چند وقت یه آهنگ مشتی شیرینه، ها؟؛
بیا
This is how we rolling, this is how we moving
Missing for a minute now we back on them movement
Spitting something new here, tell them how we do yeah
ایـــــنـــــه تـــــیـــــریـــــپ مـــــا
‌‌
[ورس ۳]
راه که میریم دیگه سنگین نیست، آسفالت جر می‌دیم و
باج نمی‌دیم هیچوقت به هیچکس تا بمیریم
Never settling. Going for the gold medal in anything that I meddle in
Hardcore shit, Start war shit, Bunch of Gully Irani's who buss the car door quick
Your click on some Carte D'or shit. Fam too sweet, too moist, you're trying to force it
قرصه دل، ولی‌ فقط واسه شب ۱۴ نی
عالمی دارن مینالن. این، ماییم که می‌زنیم حرف به وقتش
تنها چیزی که نداریم هم حد و مرزه
I slam them rap yea, Original Rudeboy, Established mad breh
The city gets different when it's dark don
Cats on that Top Gear, I call 'em Clarkson
This is how we do things, This is how we moving
London to Tehran and back, no refuelling
میونه نداریم با حرف مفت و حاجیت هرچی‌ گفت معنی‌ کن
می‌فهمی ارزش داره، کم کم چند ملیونه
Spitting something new here, Tell 'em how we do yea
‌‌
؛[همخوان]؛
ایـــــنـــــه تـــــیـــــریـــــپ مـــــا
بعد چند وقت یه آهنگ مشتی شیرینه، ها؟؛
بیا
This is how we rolling, this is how we moving
Missing for a minute now we back on them movement
Spitting something new here, tell them how we do yeah
ایـــــنـــــه تـــــیـــــریـــــپ مـــــا

 

بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛ ؛

[ورس ۱]؛
هنرمندی که گرسنه‌س، نداره
صبح و شب خرابه
یه پاش دادگاس چون گفت از جوامع
گفت پر از نهاله دور-و-ور
محاله نزنم حرف حق رو بلند
قراره بکنن هلاکش
پشت سر پل رو کرد خرابش


جلوش هم طنابه
یه صدایی می‌گه برو جنگ حلاله
نه حلال نیس، واجبه حتی
بجنگ مثل یه زن بیوه که داره به چند تا
بچه یاد می‌ده تکی‌، که چطور باشن قوی
می‌گه هر کی‌ پرسید کو ولیت؟ بگین باباس مریض
بچه‌ها بپرسن می‌شه بابا رو دید چی‌ بگه؟
می‌ره جلو آینه واسه خودش سیبیل می‌کشه
بجنگ مثل آب جاری تو راهت شک نکنی
‌می‌شه صخره رو هم سوراخ کرد

؛[همخوان]؛
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
کسی‌ که هیچی‌ واسه از دست دادن نداره
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
کسی‌ که به تنها چیزی که فکر نمی‌کنه فراره
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
کسی‌ که هیچی‌ واسه از دست دادن نداره
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛

؛[ورس ۲]؛
بجنگ مثل…؛
کسی‌ که سالهاست زیر ظلم، بوده زیر پتک
کوفته می‌گه شکر، خوبه می‌شه برد
تو دل‌ می‌ده فحش حدود ۲۹ روز ماه رو
چون که دیده جرم
رفیقاش دربندن و فامیلاشون بال می‌زنن اینجوری
خودش داره رسالت رو می‌ره برسه به پیروزی
مثل بیماری که نهایت درد رو داره
ولی‌ مهارت داره لبخند بزنه وقت عیادت
اون میدونه نباید برید
امیدواره داروهاش بشن مفید واقع
سرطانیه
ولی‌ ببینیش انگار یه سرماخوردگی جزئی داره
اون نشون می‌ده می‌شه روی تخت جنگید
به این ترتیب می‌شه گفت یه پهلوونه
تازه اونم تختی

اختصاصی رپ مافیا

؛[همخوان]؛
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
کسی‌ که هیچی‌ واسه از دست دادن نداره
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
کسی‌ که به تنها چیزی که فکر نمی‌کنه فراره
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
کسی‌ که هیچی‌ واسه از دست دادن نداره
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛

؛[ورس ۳]؛
کسی‌ که نابغه‌س
ولی‌ کلاس درس
داره می‌خوره بمب به جای زنگ
می‌ره کنار مرز می‌گیره کلاش به دست
به نام حق حاضره بپاشه مغز، یه پاش شه قطع
تا اینکه واسه‌ی این و اون بسازه قصر
یه سال بعد
امیدواره همه باشن کنار هم تو لباس جشن
می‌شینه می‌زنه به خاکش لب
تو مشتش داره می‌ده فشار یه عکس
که پشتش نوشته به یادتم
پدری که واسه شوکولات پول نداره
ولی در عوض تو راه کول می‌کنه کوچولو رو تو بارون
هنوز رو پاست اون
اون‌قدر سفت و سخته باس فامیلیش رو می‌ذاشتن فولادپور
تو هم، سرت رو بگیر بالا کت رو واز کن، بهتره حالا

؛[همخوان]؛
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
کسی‌ که هیچی‌ واسه از دست دادن نداره
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
کسی‌ که به تنها چیزی که فکر نمی‌کنه فراره
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
کسی‌ که هیچی‌ واسه از دست دادن نداره
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛

؛[قسمت پایانی]؛
اول با نفس خودت بجنگ
بعد تازه می‌فهمی دشمنای واقعی‌ کیان
زندگی‌ میدون جنگه…؛
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
بجنگ مثل… بجنگ مثل…؛
کسی‌ که هیچی‌ واسه از دست دادن ندار


 

اینترو ( ساعی & کورنلا ):
Tik Taak ، Yeaaaaa
Cheap Monk: Once Again Tik Taak in The Scene ، I'm So Lucky I Got Luck Gene
Sina Sa-e: Are You ready tehran city? are you ready?
I'm So Lucky I Got Luck Gene (cheap Monk)
Cornella: I'm So Lucky I ، I ، I ، I ، I Got Luck Gene
I did'nt Come from the mic ، mic ، mic ، mic

ورس1 ( کورنلا ):
I did'nt come from the microwave // i'm completely Parents Made
so thanks god thanks dad thanks ma // for what you left for me in my blood
it makes life sweet // i got used to it // it sounds stupid // but thats it truly
tha tha tha tha tha thats it truly 2


کروس1 ( اس آر & کورنلا ):
Sr: Bam,Ba,Bam,Bam Ba,Bam,Bam
Cornella: I'm so lucky i Got Luck Gene ( 3 )
Once i told the world dont fu... with me cus i'm owner of This Motherfu... L U C K G E N E
اختصاصی رپ مافیا
ورس2 ( مافی ):
دیگه وقتشه همه بریم پشت وایسیم // ما از اون خونواده های خوش شانسیم
شدیم در و دیوونه ها و جونورای سال // مهم شدیم همه مثل توی پرانتزا
فکر کن که واسه شانس بوده که ما سود کردیم // نه استعداد داشتیم و نه جون کندیم
شایعاتم نداره روم تأثیر // هی میریم و میام مثل بوم رنگیم
توپو کرفول میخوام پس چیپو بنداز // تو رولت خوب میاد تو 21 آس ( Ace )
پس نگو چرا هر دفعه ما رو دیدی هی // میای سمتم و خیلی سریع پا رو میدی بهم
آخه ، دلیلشم همینه و رپی که تو منه // و شانسی که دارم و کلاه گپی(GAP) که رو سره
و شلواره پامه یا این نخی که رو لبه // تی شرت لشی یا صدای بمی که میگه

کروس2 ( اس آر & کورنلا ):
Sr: Bam,Ba,Bam,Bam Ba,Bam,Bam
Cornella: I'm so lucky i Got Luck Gene ( 3 )
Once i told the world dont fu... with me cus i'm owner of This Motherfu... L U C K G E N E

ورس3 ( اس آر ):
بزن چـــــــــرخ // دوره من گله من تعطیلم عادی نمیشم
مــــــــــــن // خیلیاشم نمیفهمم اصلا" چندتا باربیه پیشم
گــــرم نــــرم آره جای منه // کـــم ســخت بشه پا بدم بت ( بهت )
فکر کن نمیتونی ول کن دنیا و // مثل ما باش و بگو Lets Go
همه چی طبق رواله و میل Srــه // و که هی بده کار نو سرتق دااشت خب
Luck Gene آ قانع ام کن // که چرا نباید خودم کنم واقعـا" گم
وقتی همه دخترای دورم تاچ اند گان ( Toch & Go'n ) // هه میدونی که پیش اومده هر جا که میرم
فکر نکن که در و دافـا دست پاچه میشن // نه عزیزم اونا اصلا" دسنت پاچه نیستن
اونا لنگو پاچن...

کروس3 ( اس آر & کورنلا ):
Sr: Bam,Ba,Bam,Bam Ba,Bam,Bam
Cornella: I'm so lucky i Got Luck Gene ( 3 )
Once i told the world dont fu... with me cus i'm owner of This Motherfu... L U C K G E N E

ورس4 ( ساعی ):
کاریزما بودم از دوران دبستان و از الفبا خوندنم // سینا از بچگی جزو برنده ها بود همش
من خوش شانسم مثلا" آبله گرفتم فقط 3 تا جوش زدم
هه هه ، یا تو تصادف مهیبم که موزیکــ زدش به من
زنده موندم و شدم "ساعی" و پرچم لعنتیمو کوبیدمش به سقف
تو گوشی دستته نه!؟!

اختصاصی رپ مافیا
روزایی که با شانس کم بودم کم بوده // روزایی که با شانسم کم بودم کم بوده
روزایی که با شانسم هنوز که هنوزه ندیدم // روزایی که با شانسه معلومه همیشس
میان دافـا با پوستای برنز و لبای قلوه // منو میخوان حتی با این گوشای بزرگــ و دماغ گنده
تازه با پای پیادم نه یه آدمه // پول داره کلفت و سواره کُـروت
چون خوب دراومدم و خوش شانسم ، "سینـا" یه دونس // دلیلشم اینه ، مامان بابام قبل بنده ویتامینه بودن

اوترو ( ساعی & کورنلا ):
not a penthouse ، not a bently ، not a gucci prada not a fendi ، not a black cars ، not a lady
but L U C K G E N E
aooo
Luckgene
Tik TaaWaak

www.zig2zag.tk


 

ورس 1 :

ما از اوناشیم که یه جورایی علاقه ی خاصی / به خیابون داریم و به علاوه ی پاسی
از شبو توی پارک محلیم / همش می شنویم اینو : پاس بده , من چی ؟
ما از اوناشیم که تو حالت عادی شاد / نیستیم , واسه همین به من نگو عادی باش
قاطی داشت هرکی که با ما سلام و علیکی/ داشته , با ما کلان دیدی فرار کن تا غیب شی
ما از اوناشیم که خیابونو متر / می کنیم , همیشه تو سر خیال بود و فکر
مام می خوایم از اون چیزایی که بقیه دارن / اما رو تن رفقا می بینیم بخیه بازم
ما از اوناشیم که رفاقتو رفتیم تا تهش/ واسه همینم به ماها ترفیع دادن
ما شک داریم حتی به جفت چشامون / اونقدر بازن که سیاه شده پشت چشامون


کروس :

ما یه مشت سربازیم ... واقعی تر از مستند ... ما حرفو عملمون یکیه ... ما تو خیابونیم آشغال سر به ما بزن


ورس 2 :

صبر کن بینم / من آدمای زیادی رو دیدم
که پیشم / مثل مان اما در اصل جور دیگن / من اصلا خونه نیستم
چون باید پول بیشتر / در بیارم مث که تو وضع بابات توپه میگن
تونستی هم / تو دل مامان جاشی خوبه اینم / نتیجه ی لوس بازیات یه ماشین توپ دیگس
ما از ایناش تو از اوناش , زندگی یه جور دیگس / ما مثه هم نیسیم دلیلشم پوله , چی پس ؟
توکه زن بخوای سریع به تو خونه میدن / دیگه نق زدنت چیه ؟ داری چی کم ؟
راستش داد که میزنم یکم خالی میشم / در ضمن عاشق اون لباسای خارجیتم
ما از اوناشیم که من باب مثال / طی همین یک سال / اخیر / توی چنتا اتفاق خطیر
لباسامون شده جر وا جر / پس هزینه چرا ؟ ... خاره ورساچه
اختصاصی توسط رپ مافیا

کروس :

ما یه مشت سربازیم ... واقعی تر از مستند ... ما حرفو عملمون یکیه ... ما تو خیابونیم آشغال سر به ما بزن


ورس 3 :

ما از اوناشیم که شبو دوست داریم / از شهرداری بپرس اگه دم سوپورایی
واقعا میخوای بدونی از کدوماشیم؟ / از ابر قدرتا بپرس قبل فروپاشی
ما از اوناشیم که سرجمع ردن / من نه آقام زیر بار حرف زور رفت نه جدم
از اوناشیم که اصلا از چیزی نمیترسن / به ارواحه خاکه ... قسم
ما سختیا واسمون خاطرات شیرینن / تلخی تا وقتی فرهادا میمیرن
ببین حاجیت به اخلاق پایبنده / خونواده دوستیم و با مزه
پس خونواده دستمه با مزه / من پیشگو نیستم ولی راحته
از الان میگم میترکه این اهنگه / بیا اینم یه خبر از اینده


کروس :

ما یه مشت سربازیم ... واقعی تر از مستند ... ما حرفو عملمون یکیه ... ما تو خیابونیم آشغال سر به ما بزن


اوترو:

این یکیم واسه مهدیاره داداش


INTRO

باید یه سری چیزارو بدونی ، اگه میخوایی تو با من بمونی


VERS 1

بذار بهت بگم ، من یه سری چیزارو .... نمیپسندم یه سری چیزارو

چیزای که خیلی حال میدن .... ولی‌ به نظرم ، غیر عاد یان

دافای که مثل باربین .... پنج شنبها ، توی پارتین

توی فاز پولو مادین .... با یه دست بند ، سر کار می‌رن


شاید بگی‌ خیلی قاطی!! ... شاید بگی‌ یه آدم عاد ایم

همه توی لامبورگینی، من توی پیکان ا ر د ‌یم

اگه بشی‌ آره بام دوست .... من میبرمت جاده‌ چارلوس

جوجه کبابو ، شیشلیک تو راه .... با یه شلواره شیش جیب تو پام

با د میزنم آتیشو  .... داد میزنم ! عالی‌ شد

تو فقط بگو هستی‌ ، تا بگم ادامه و باقیشو 

اختصاصی رپ مافیا
Chorus X2

درکه و توچال نمیریمو .... ویلای باحال نمیریمو

سمت عشق و حل نمیریم ، بگو هستی‌ ؟! ((( هستم )))

 


Vers 2

حالا که هستی‌ ، میریم شمال باهم  ،  تا که نگی‌ یه وقت ، شعار دادم

یه ویلای خوب و ارزون  ،  کناره دریا سراغ دارم

بریم روی شنا بدو ایم و بعد باهم بریم شنا بکنیم

به جا افراد مایه? دار  ،  یه نگاهی‌ به عاشقا بکنیم 

آخه اونا همه دو درن   ،  هماشون با ماشینای ? درن

خوب ماشین من ? دره  ،  عشقو حال من چاق تره

یه مرامه لوطی دارم  ،  ? لیتری با قوطی دارم
اونا همه شا م پاین به دست ،  سگه پا کوتاه یا طوطی دارن
سر پول توی جنگن  ،   منو تو با هم توی جنگل
تند و تند میچرخونم ، سیخای کبابو روی منقل

 

Chorus X2

درکه و توچال نمیریمو .... ویلای باحال نمیریمو

سمت عشق و حال نمیریم ، بگو هستی‌ ؟! ((( هستم )))

اختصاصی رپ مافیا

Vers 3

اگه راه داره یکم بذار ما  ...

دنبالت بیاییم با هزار پا  ...

تو آسمونا میشماریم ، ستاره هارو ما هزار بار  ...

شبا باهم ، توی کلبه  ...

تا صبح میدیم ، دل‌ و قلوه  ...

میگی‌ حسین تهی قدِ ؟ ، نه  ، اگه قول بعدی چونکه  ...


Chorus X4

درکه و توچال نمیریمو .... ویلای باحال نمیریمو

سمت عشق و حال نمیریم ، بگو هستی‌ ؟! ((( هستم )))


OUTRO

 

بگو هستی‌ ؟! ......

برچسب ها : رپ,
موضوع : , | بازدید : 629
+ نوشته شده در  شنبه 22 بهمن 1390ساعت 17:54  توسط سعید صادقی 

 

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین